ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. № 639
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. № 1608)

 

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

  1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах:

1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів;

2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;

3) наукове консультування про склад і зміст документів;

4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;

5) переклад текстів документів, створених давніми та іноземними мовами;

6) надання документів для копіювання;

7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових;

8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;

9) надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за межами архівної установи;

10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи;

11) звіряння текстів копій документів після друкування;

12) підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ;

13) підготовка теле- та радіопередач;

14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;

15) надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);

16) надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;

17) надання доступу до справ фондів, інших облікових документів, автоматизованих інформаційних систем;

18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі;

19) проведення семінарів з питань архівної справи; (Пункт 1 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011)

20) надання документів та мікрофотокопій у тимчасове користування поза архівною установою. (Пункт 1 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011)

  1. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:

1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;

2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій документів страхового фонду;

3) палітурні та картонажні роботи;

4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;

5) визначення фондової належності документів;

6) систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;

7) проведення експертизи цінності документів;

8) систематизація справ в архівних фондах;

9) науково-технічне опрацювання документів;

10) картонування справ;

11) складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів, про непоправні пошкодження архівних документів, статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб; (Підпункт 11 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011)

12) розроблення переліків документів із зазначенням строків їх зберігання; типових, примірних та індивідуальних номенклатурних справ; інструкцій з діловодства; (Підпункт 12 пункту 2 в редакції Постанови КМУ № 508 від 18.05.2011)

13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;

14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;

15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;

16) надання методичної допомоги з питань організації архівної справи та діловодства на підприємствах, в установах та організаціях.

 

(Підпункт 16 пункту 2 в редакції Постанови КМУ № 508 від 18.05.2011)

(Підпункт 17 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМУ № 508 від 18.05.2011)

(Перелік в редакції Постанови КМУ № 1608 від 30.11.2004)