Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного архіву Київської області «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах» та аналізу його регуляторного впливу

На виконання вимог статті 9 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської обласної державної адміністрації – www.koda.gov.ua та офіційному веб-сайті Державного архіву Київської області http://dako.gov.ua проекту наказу Державного архіву Київської області «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах» та аналізу його регуляторного впливу

Повний пакет документів до проекту наказу Державного архіву Київської області «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах»  розміщено в мережі Інтернет на зазначених офіційних веб-сайтах Київської обласної державної адміністрації  та Державного архіву Київської області 7 лютого 2019 року.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Державного архіву Київської області:

поштову: вул. 01119, м.Київ , вул. Мельникова (Юрія Іллєнка), 38;

електронну: E-mail:  org@dako.gov.ua ,

а також на адресу Державної регуляторної служби України:

поштову: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

електронну: inform@dkrp.gov.ua.

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акту до 7 березня 2019 року.


КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

  Київ        

 

Про затвердження цін

на платні послуги, що

надаються Державним

архівом Київської області

на договірних засадах

   
 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,  постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (із змінами), Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються  державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 лютого 2001 року  за        № 179/5370 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства та забезпечення діяльності державного архіву

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити ціни на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах (додаються).

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ директора Державного архіву Київської області від 01 листопада 2010 року № 80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються державним архівом Київської області  на договірних  засадах», зареєстрований в Головному  управлінні    юстиції у  Київській  області   25 листопада  2010 року  за  № 15/717;

                                                                                                   

2

наказ директора Державного архіву Київської області від 10 березня 2011 року № 24 «Про внесення змін до наказу державного архіву Київської області від 01.11.2010 № 80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються державним архівом Київської області на договірних засадах», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 25.11.2010 за № 15/717»,  зареєстрований в Головному управлінні юстиції  у Київській області 24 березня 2011 року  за № 10/728

 

3. Терміни, які вживаються в переліку цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах, застосовувати відповідно до «Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах», затверджених наказом Держкомархіву України 08 лютого 2008 року № 22.

 

4. У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що надаються  Державним архівом Київської області, щоб розмір плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним видаткам на їх виконання.

 

5. Якщо при наданні платної послуги використовуються технологічні матеріали (папір, картон, кіноплівки, фотоплівки, відеокасети, фотопапір, диски, хімікати, флеш-носії та інші), то до ціни платних послуг Державного архіву  Київської області враховувати їх вартість за закупівельною ціною.

 

6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації в Головному територіальному управління юстиції у Київській області, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                                         С. А. Каменєва

 


                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Наказ Державного архіву         

                                                                    Київської області                   

                                                                              _________ № ________

 

ЦІНИ

 

на платні  послуги, що надаються

 Державним архівом Київської області на договірних засадах

 

№ з/п Назва виду роботи Одиниця виміру Ціна на одиницю виміру

(грн,

коп)

1 2 3 4
І. Науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб 
1.1 Складання історичних довідок  до архівних фондів   
1.1.1 за період понад 10 років історична довідка 3023,09
1.1.2 за період від 5 до 10 років історична довідка 1813,85
1.1.3 за період від 1 до 5 років історична довідка 906,93
1.2 Підготовка документів для науково-технічного опрацювання, їх систематизація, визначення фондової належності  
1.2.1 Розробка схем систематизації справ в опису схема 1209,23
1.2.2 Визначення й уточнення фондової належності справ (документів) справа 5,54
1.2.3 Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів    
1.2.3.1 у межах фондів установ справа 0,86
1.2.3.2 у середині фондів – за роками або структурними підрозділами справа 0,46
1.3 Проведення експертизи цінності документів  
1.3.1 управлінської документації   
1.3.1.1 без оформлення результатів справа 2,85
1.3.1.2 з оформленням результатів справа 3,36
1.3.2 документів з кадрових питань (особового складу)   
1.3.2.1 без оформлення результатів справа 2,85
1.3.2.2 з оформленням результатів справа 3,36
1.4 Складення за результатами експертизи цінності описів справ, довідкового апарату до них та актів  
1.4.1 Складання описів справ   
1.4.1.1 на машинописному пристрої заголовок 4,32
1.4.1.2 із внесенням до опису іншомовних слів (до 20 знаків іншомовним шрифтом у кожному заголовку) та з нерозбірливого тексту старого опису заголовок 7,56
1.4.2 Складання передмов до розділів описів  
1.4.2.1 за період понад 10 років передмова 3023,09
1.4.2.2 за період від 5 до 10 років передмова 1813,85
1.4.2.3 за період від 1 до 5 років передмова 906,93
1.4.2.4 із кадрових питань (особового складу) передмова 3023,09
1.4.3 Складання списків скорочених слів до описів опис на 120 статей 235,24
1.4.4 Складання перевідних таблиць до описів позиція 0,78
1.4.5 Оформлення описів (складання титульного аркуша, змісту, підсумкового запису) опис 277,12
1.4.6 Складання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду позиція 8,64
1.4.7 Складання акту про невиправні пошкодження справ (документів) позиція 4,32
1.4.8 Складання акту про не виявлення справ (документів) позиція 4,32
1.4.9 Складання акту про завершення науково-технічного опрацювання документів акт 302,31
1.4.10 Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами відповідальними за архів і діловодство установи нарада 151,15
1.5 Формування та оформлення справ, підготовка їх для архівного зберігання, складення топографічних покажчиків, картонування справ   
1.5.1 Формування справ із розсипу документів і переформування справ   
1.5.1.1 управлінської документації, науково-технічної  (текстової) документації, документів особового походження (творчої документації) аркуш 0,38
1.5.1.2 документів з кадрових питань (особового складу) аркуш 0,38
1.5.2 Розброшурування (розшивання) невірно сформованої справи, вилучення скріпок аркуш 0,05
1.5.3 Сиситематизація аркушів у справі   
1.5.3.1 машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст аркуш 0,25
1.5.3.2 машинописний або рукописний текст із правками та вставками, які затруднюють читання аркуш 0,38
1.5.4 Складання заголовків справ   
1.5.4.1 управлінської документації заголовок 12,09
1.5.4.2 документів з кадрових питань (особового складу) заголовок 1,96
1.5.5 Складання внутрішніх описів документів у справах   
1.5.5.1 з управлінською документацією заголовок 3,92
1.5.5.2 у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів заголовок 3,92
1.5.6 Описування друкованих видань   
1.5.6.1 з автографами друковане видання 4,65
1.5.6.2 без автографів друковане видання 3,02
1.5.7 Систематизація карток на справи за ознаками   
1.5.7.1 за структурною, номінальною, хронологічною, алфавітною картка 0,50
1.5.7.2 тематичною картка 0,76
1.5.8 Редагування заголовків   
1.5.8.1 з частковим переглядом справ заголовок 2,02
1.5.8.2 без перегляду справ заголовок 1,21
1.5.9 Проставлення архівних шифрів на картках картка 0,47
1.5.10 Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами одиниця зберігання 0,34
1.5.11 Нумерація аркушів у справах   
1.5.11.1 обсягом до 150 аркушів аркуш 0,18
1.5.11.2 нестандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ аркуш 0,29
1.5.12 Перенумерація аркушів у справах   
1.5.12.1 обсягом до 150 аркушів аркуш 0,20
1.5.12.2 нестандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ аркуш 0,34
1.5.13 Перевіряння нумерації у справах   
1.5.13.1 обсягом до 150 аркушів аркуш 0,05
1.5.13.2 із нестандартними аркушами аркуш 0,08
1.5.14 Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ   
1.5.14.1 обкладинка друкарська справа 6,05
1.5.14.2 обкладинка (титульний аркуш) без трафарету справа 7,56
1.5.14.3 із проставленням архівних шифрів справа 10,08
1.5.14.4 підкладання титульних аркушів у справи справа 1,01
1.5.15 Систематизація справ у середині фонду установи справа 0,67
1.5.16 Проставляння архівних шифрів на обкладинках справ   
1.5.16.1 два відбитка на одній обкладинці справа 1,18
1.5.16.2 один відбиток на одній обкладинці справа 0,59
1.5.16.3 без проставляння штемпелів справа 0,47
1.5.17 Картонування справ  
1.5.17.1 картонування справ справа 0,78
1.5.17.2 написання ярликів ярлик 3,92
1.5.17.3 наклеювання ярликів на картонажі (кріплення на вя´зки) ярлик 2,24
1.5.18 Перекартонування справ справа 0,78
1.5.19 Формування в´язок справ, що підлягають зберіганню справа 0,59
1.5.20 Розміщення коробок або в´язок на стелажах справа 0,39
1.5.21 Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів (з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату справа 0,39
1.5.22 Видавання та підкладання справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів справа 2,35
1.5.23 Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами справа 0,67
1.5.24 Формування в´язок справ, що не підлягають зберіганню справа 0,34
1.5.25 Передрук документів, описів справ довідкового апарату до них та актів сторінка 18,10
1.5.26 Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ справа 1,16
1.5.27 Вилучення справ, що виділені  до знищення справа 1,34
ІI. Надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів
2.1 Складення номенклатур справ, інструкцій з діловодства, галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, паспортів архівних підрозділів юридичних осіб, положень про архівні підрозділи, служби діловодства та експертні комісії   
2.1.1 Складання номенклатури справ установа  
2.1.1.1 проведення організаційної роботи в установах установа 151,15
2.1.1.2 складання планів робіт з розроблення номенклатури справ установи план 151,15
2.1.1.3 розроблення схеми побудови номенклатури справ установи схема 1209,23
2.1.1.4 визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання справа 3,36
2.1.1.5 складання заголовків справ і документів заголовок 12,09
2.1.1.6 групування документів за ознаками формування справ аркуш 0,38
2.1.1.7 систематизація карток на справи з заголовками картка 0,76
2.1.1.8 редагування заголовків заголовок 2,02
2.1.1.9 погодження статей номенклатури справ з установами стаття 3,02
2.1.1.10 індексування статей номенклатури справ позиція 3,02
2.1.1.11 складання вказівок про застосування номенклатури справ сторінка 302,31
2.1.1.12 оформлення номенклатури справ номенклатура 302,31
2.1.2 Складання положення про архівний підрозділ положення 302,31
2.1.3 Складання положення про експертну комісію положення 302,31
2.1.4 Складання інструкції з діловодства інструкція  906,93
2.1.5 Складання звіту про стан і обсяг документів (паспорту), що зберігаються в архівах установ паспорт 1511,54
2.2 Консультування з питань архівної справи та діловодства підприємств, установ, організацій, що не є джерелами комплектування державного архіву   
2.2.1 надання методичної  та практичної допомоги у підготовці описів справ постійного зберігання стаття опису 2,91
2.2.2 надання методичної  та практичної допомоги у підготовці описів справ  з кадрових питань стаття опису 1,37
2.2.3 надання методичної та практичної допомоги у підготовці актів про вилучення документів до знищення позиція акту 3,15
2.2.4 складання висновків на положення про архіви (архівні підрозділи, експертні комісії, які надані на розгляд ЕПК  державного архіву положення 75,58
2.2.5 складання висновків на інструкції з діловодства, які надані на розгляд ЕПК  державного архіву друк. арк. 151,15
2.2.6 складання висновків на зведені (індивідуальні) номенклатури справ, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття номенклатури 1,68
2.2.7 складання висновків на описи справ, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття опису 1,72
2.2.8 складання висновків на акти про вилучення документів до знищення, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття опису 3,15
2.3 Проведення семінару (лекції) з підвищення кваліфікації для працівників архівних підрозділів, служб діловодства, експертних комісій нарада 1889,41
2.4 Обстеження стану архівної справи та діловодства із підготовкою рекомендацій щодо його удосконалення довідка 1209,23
2.5 Перевіряння  наявності архівних справ одиниця зберігання 1,16
2.5.1 Складання актів за результатами перевіряння наявності архівних справ акт 302,31
2.6 Приймання  архівних справ і документів  на державне зберігання з вибірковим перевірянням справа 1,68
2.7 Дострокове приймання документів на державне зберігання Додаток 1  
2.8 Реставрація та ремонт архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань   
2.8.1 Приймання справ і документів на реставрацію та ремонт аркуш 0,13
2.8.2 Реставрація документів   
2.8.2.1 1 складності аркуш 19,60
2.8.2.2 2 складності аркуш 9,80
2.8.2.3 3 складності аркуш 4,90
2.8.2.4 4 складності аркуш 3,68
2.8.3 Реставрація великоформатних документів (карт, планів, креслень, тощо)   
2.8.3.1 з посадкою на марлю чи цупку тканину    
2.8.3.1.1 1 складності 1 кв. метр 196,03
2.8.3.1.2 2 складності 1 кв. метр 106,93
2.8.3.2 з посадкою на мікалентний папір    
2.8.3.2.1 1 складності 1 кв. метр 117,62
2.8.3.2.2 2 складності 1 кв. метр 78,41
2.8.4 Реставрація документів на кальці  
2.8.4.1 1 складності 1 кв. метр 156,82
2.8.4.2 2 складності 1 кв. метр 106,93
2.8.5 Реставрація газет  
2.8.5.1 1 складності аркуш 23,52
2.8.5.2 2 складності аркуш 5,88
2.8.6 Ремонт документів   
2.8.6.1  1 складності аркуш 2,67
2.8.6.2  2 складності аркуш 1,73
2.8.6.3  3 складності аркуш 0,78
2.8.7 Ремонт друкованих видань: книг, журналів, брошур     
2.8.7.1  1 складності аркуш 2,67
2.8.7.2   2 складності аркуш 1,73
2.8.7.3  3 складності аркуш 0,78
2.8.8 Нарощування корінців аркуш 0,74
2.8.8.1 до стандартних аркушів аркуш 0,47
2.8.8.2  до нестандартних аркушів аркуш 0,74
2.8.9 Обрізування документів аркуш 0,29
2.8.10 Пресування документів аркуш 0,09
2.8.11 Формування блоку зошитом під час ремонту чи реставрації аркуш 0,08
2.8.12 Ламінація друкованих видань аркуш 10,69
2.8.13 Дезинфекція документів   
2.8.13.1  руками справа 7,84
2.8.13.2  камерах справа 4,70
2.8.14 Знепилення справ і документів аркушів 0,12
2.8.15 Фальцювання креслень у справах   
2.8.15.1 формат більше А – 4 аркушів 2,35
2.8.15.2 формат більше А – 1 аркушів 2,35
2.9 Палітурні, брошурувальні, картонажні, поліграфічні роботи  
2.9.1 Приймання справ і документів на оправлення справа 0,90
2.9.2 Брошурування з формуванням блоків документів (справ, книг, журналів)     
2.9.2.1 1 складності аркушів 0,59
2.9.2.2 2 складності аркушів 0,25
2.9.2.3 3 складності аркушів 0,15
2.9.2.4 4 складності аркушів 0,12
2.9.2.5 Брошурування документів з безшвейним кріпленням аркушів 0,18
2.9.2.6 Брошурування документів методом шнурування аркушів 0,16
2.9.3 Оправлення документів (справ, книг, брошур, журналів)    
2.9.3.1 оправа складна, висота блоку до 6 см. справа 19,60
2.9.3.2 висота понад 6 см. справа 23,52
2.9.3.3 оправа великоформатного блоку 25х40 справа 39,21
2.9.3.4 оправа справ проста формат  до 25х40 справа 15,68
2.9.3.5  формат блоку понад 25х41 справа 19,60
2.9.4 Виготовлення брошур брошура 2,35
2.9.5 Підшивання справ    
2.9.5.1  до 25 арк. справа 3,92
2.9.5.2 до 50 арк. справа 5,88
2.9.5.3 до 100 арк. справа 9,41
2.9.5.4 до 150 арк. справа 13,84
2.9.5.5  понад 150арк.,або нестандартних справа 18,10
2.9.6 Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів аркушів 2,35
2.9.7 Картонажні роботи     
2.9.7.1 виготовлення коробок без допомоги приладів 30х41х18 см., 25х37х28 см., 25х35х18 см., 28х30х16 см. коробка 47,99
2.9.7.2 коробка картотечна 16х40х15 коробка 38,39
2.9.8 Ремонт архівних коробок     
2.9.8.1 дуже зруйнованих коробка 27,42
2.9.8.2 мало зруйнованих коробка 16,00
2.9.9 Виготовлення папок      
2.9.9.1 для адреса папка 47,99
2.9.9.2 з трьома клапанами та зав’язками від 23х32х6 до 30х04х10см папка 24,00
2.9.9.3 понад 30х40х10 папка 38,39
2.10 Зберігання архівних документів на договірній основі з різними носіями інформації (депоноване зберігання документів, що не належить державі, у зв’язку  із достроковим прийманням) Додаток 2  
2.11 Виготовлення копій документів для створення страхового фонду, фонду користування    
2.11.1 документів сторінка 0,69
2.11.2 книг сторінка 0,40
2.11.3 газет сторінка 0,69
ІIІ. Використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг  
3.1 Виявлення інформації на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів   
3.1.1 за описами заголовок справи за описом 6,05
3.1.2 за справами справа 17,78
3.2 Складання інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів ( у тому числі про відсутність документів в архіві, зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою запиту   
3.2.1 про відсутність документів в архіві за темою запиту лист 30,23
3.2.2 із рекомендаціями про місцезнаходження документів за темою запиту лист 50,38
3.3 Складання архівних довідок на запити користувачів   
3.3.1 тематичні довідка 906,93
3.3.2 біографічні довідка 604,62
3.3.3 генеалогічні довідка 3023,09
3.3.4 майнові довідка 302,31
3.4 Виготовлення додаткових примірників архівної довідки на прохання заявника або переоформлення архівної довідки 25,19
3.5 Підготовка за архівними документами на замовлення архівного огляду, путівника, методичного посібника, тематичного переліку документів, покажчика (іменного, предметного, географічного тощо) виставки документів, кінолекторію, тематичного кіноперегляду, телепередачі, радіопередачі; тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів   
3.5.1 архівного огляду, путівника друк. аркуш 29096,96
3.5.2 методичного посібника друк. аркуш 14359,54
3.5.3 тематичного переліку документів (обсягом 1 друк. арк.)   
3.5.3.1 за документами до 1917 року добірка 5139,25
3.5.3.2 за документами після 1917 року добірка 2720,78
3.5.4 покажчика:   
3.5.4.1 іменного:    
3.5.4.1.1 глухого друк. аркуш збірника 92,37
3.5.4.1.2 розгорнутого друк. аркуш збірника 184,74
3.5.4.2 предметного:    
3.5.4.2.1 загального друк. аркуш збірника 277,12
3.5.4.2.2 спеціального глухого друк. аркуш збірника 554,23
3.5.4.2.3 спеціального розгорнутого друк. аркуш збірника 923,72
3.5.4.3 географічного друк. аркуш збірника 184,74
3.5.5 Виставки документів  
3.5.5.1 до 25 експонатів    
3.5.5.1.1 за документами до 1917 року виставка 3325,40
3.5.5.1.2 за документами після 1917 року виставка 2418,47
3.5.5.2 до 50 експонатів    
3.5.5.2.1 за документами до 1917 року виставка 7255,41
3.5.5.2.2 за документами після 1917 року виставка 5139,25
3.5.5.3 до 100 експонатів    
3.5.5.3.1 за документами до 1917 року виставка 12696,97
3.5.5.3.2 за документами після 1917 року виставка 9673,88
3.5.6 Телепередач тривалістю до 10 хв.   
3.5.6.1 за документами до 1917 року передача 4156,71
3.5.6.2 за документами після 1917 року передача 5668,24
3.5.7 Радіопередач   
3.5.7.1 тривалістю до 5 хв. передача 1133,65
3.5.7.2 тривалістю до 10 хв. передача 2645,18
3.5.8 Альбомів фотокопій документів    
3.5.8.1 комплект до 30 копій альбом 1813,85
3.5.8.2 комплект до 75 копій альбом 5139,25
3.6 Складання інформаційних довідок про історію населених пунктів, підприємств, установ, організацій тощо довідка 906,93
3.7 Археографічне оформлення документів   
3.7.1 до 1917 року друк. аркуш 415,68
3.7.2 після 1917 року друк. аркуш 277,12
3.8 Переклад текстів архівних документів і друкованих видань, складених давніми та іноземними мовами, транскрипція палеографічних текстів, переклад на іноземну мову другого примірника архівної довідки (копії, витягу) на прохання замовника  
3.8.1 складених давніми мовами сторінка 755,77
3.8.2 складених сучасними іноземними мовами сторінка 302,31
3.8.3 переклад на іноземну мову другого примірника архівної довідки (копії, витягу) на прохання замовника сторінка 302,31
3.9 Проведення екскурсій в приміщенні архіву (оглядових, тематичних, із показом документів)  
3.9.1 оглядових екскурсія 906,93
3.9.2 тематичних екскурсія 3325,40
3.10 Підготовка тематичних добірок  документів для кіно-, відео-, фотозйомок за допомогою замовника в приміщенні архіву    
3.10.1 Підготовка тематичних добірок (обсягом 1 друк. аркуш)   
3.10.1.1 за документами до 1917 року добірка 5139,25
3.10.1.2 за документами після 1917 року добірка 2720,78
3.10.2 Демонстрація документів та їх коментувння під час фото-, відео-, кінозйомки у приміщенні архіву добірка 151,15
3.11 Виготовлення копій архівних документів, друкованих видань та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву  
3.11.1 Виготовлення одиночних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:  
3.11.1.1 простих (формат А 4) сторінка 0,87
3.11.1.2 складних (формату більше А 4) сторінка 1,82
3.11.2 Сканування документів  
3.11.2.1 з паперовим носієм інформації сторінка 18,47
3.11.2.2 чорно-білих рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 400 dpj сторінка 12,60
3.11.2.3 кольорових рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 400 dpj сторінка 15,40
3.11.2.4 чорно-білих рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 300 dpj сторінка 6,93
3.11.2.5 кольорове в режимі роздільної здатності 600-1200 dpj сторінка 13,86
3.12 Перевірка правильності посилань в опублікованих архівних документах, монографіях, дисертаціях бібліографічне

описання

1,31
3.13 Надання у користування в читальному залі архівних документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги та строки:  
3.13.1 справа стандартна до 250 арк. формату А4 справа 3,02
3.13.2 справа нестандартна більше 250 арк. формату більше А4 справа 6,05
3.13.3 видавання документів з паперовим носієм користувачам справа 2,19
3.14 Технічна підтримка виконання запитів користувачів, що надійшли в електронній формі, за допомогою спеціального програмного забезпечення документ 12,09

 

 

 

 

Директор

 

 

___________________

 

       С. КАМЕНЄВА


  Додаток 1

до Цін на платні  послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах  (пункт 2.7  Цін на платні  послуги, що надаються  Державним архівом Київської області на договірних засадах)

 

Розрахунок вартості робіт

по достроковому прийманню документів на державне зберігання

 

 1. Підготовка документів до прийому в державний архів (приймання справ, розміщення в сховищі)

 

№№ з/п Індекс за Цінами  

Назва виду робіт

 

Одиниця виміру

Ціна за одиницю зберігання

(грн)

 

Примітки

1 2   3 4 5
1 2.5 Перевіряння наявності архівних справ 1 од. зб. 1,16  
2 2.8.13 Знепилення справ і документів 1 од. зб=

250 арк.

30,00 0,12х250 арк.=30,00*
3 2.7 Приймання документів на державне зберігання 1 од. зб. 1,68  
4 1.5.17.1 Картонування справ 1 од. зб. 0,78  
5 1.5.17.2 Написання ярликів 1 од. зб. 0,56 3,92:7 од.зб.=0,56**
6 1.5.17.3 Наклеювання ярликів на картонажі 1 од. зб. 0,32 2,24:7 од.зб. =0,32**
7 1.5.20 Розміщення коробок або в’язок на стелажах 1 од. зб. 0,39  
8 1.5.21 Переміщення справ 1 од. зб. 0,39  
  Всього за 1 од. зб.     35,28  

 

*  –  із розрахунку 250 аркушів в 1 одиниці зберігання

**  – із розрахунку 7 одиниць зберігання в одній коробці

 

 1. Видавання (приймання) справ з архівосховища в процесі користування документами (з розрахунку одного разу користування кожною справою протягом одного року)

 

1 2   3 4 5
1 2.7 Приймання документів на державне зберігання 1 од. зб. 1,68  
2 3.13.3. Приймання (або видавання) справ до читального залу, для виконання запитів 1 од.зб. 2,19  

 

Всього:

За 1 рік (п.1 + п.2 х 1 рік) =1,68 + 2,19 х 1 = 1,68+2,19=3,87 грн

За 5 років (п.1 + п. 2 х 5) = 1,68 + 2,19 х 5 = 1,68 + 10,95= 12,63 грн

За 10 років (п.1+ п.2х10)= 1,68 + 2,19х10= 1,68 + 21,90= 23,58 грн

За 15 років (п.1 + п.2 х 15) = 1,68 + 2,19х15= 1,68 + 32,85=34,53 грн

 

 1. Вартість зберігання 1 одиниці зберігання (із розрахунку вартості зберігання 1 одиниці зберігання протягом року (2 грн 42 коп., що встановлена при розрахунку нормативу бюджетного фінансування згідно з наказом Держкомархіву від 06 травня 2008 № 82)

Всього:

За 1 рік – 2,42 грн.

За 5 років – 2,42 х 5 років =  12,10 грн

За 10 років – 2,42х 10 років = 24,20 грн

За 15 років – 2,42 х 15 років = 36,30 грн

 

 1. Загальна вартість послуги: за 1 од.зб. (сума розділів 1, 2, 3)

За період від 1 до 5 років = 35,28 + 12,63 + 12,10 = 60,01 грн

За період від 5 до 10 років = 35,28 + 23,58 + 24,20 = 83,06 грн              

За період від 10 до 15 років = 35,28 + 34,53 + 36,30 = 106,11 грн

 

 

Директор ___________________ С. КАМЕНЄВА

 


  Додаток 2

до Цін на платні  послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах  (пункт 2.10  Цін на платні  послуги, що надаються  Державним архівом Київської області на договірних засадах)

 

Розрахунок

вартості зберігання архівних документів на договірний основі з різними носіями інформації (депоноване зберігання документів, що не належить державі, у зв’язку із достроковим прийманням

 

 1. Підготовка документів до прийому в державний архів (приймання справ, розміщення в сховищі)

 

№№ з/п Індекс за Цінами Назва виду робіт Одиниця виміру

(од. зб.)

Ціна за одиницю зберігання

(грн)

Примітки
1 2   3 4 5
1 2.5 Перевіряння наявності архівних справ 1 од. зб. 1,16  
2 2.8.13 Знепилення справ і документів 1 од. зб=

250 арк

30,00 0,12х250 арк =30,00
3 2.7 Приймання документів на державне зберігання 1 од. зб. 1,68  
4 1.5.17.1 Картонування справ 1 од. зб. 0,78  
5 1.5.17.2 Написання ярликів 1 од. зб. 0,56 3,92:7 од. зб.= 0,56
6 1.5.17.3 Наклеювання ярликів на картонажі 1 од. зб. 0,32 2,24:7 од. зб. = 0,32
7 1.5.20 Розміщення коробок або в’язок на стелажах 1 од. зб. 0,39  
8 1.5.21 Переміщення справ 1 од. зб. 0,39  
  Всього за 1 од. зб.     35,28  

 

*  –  із розрахунку 250 аркушів в 1 одиниці зберігання

**  – із розрахунку 7 одиниць зберігання в одній коробці

 

 1. Видавання (приймання) справ у процесі надання документів для користування (з розрахунку одного разу користування кожною справою протягом одного року)
№№ з/п Індекс за Цінами Назва виду робіт Одиниця виміру Ціна за одиницю зберігання Примітки
1 2   3 4 5
1 3.13.3. Приймання (або видавання) справ до читального залу, для виконання запитів 1 од.зб. 2,19  

 

 1. Вартість зберігання 1 одиниці зберігання (із розрахунку вартості зберігання 1 одиниці зберігання протягом року (2 грн 42 коп., що встановлена при розрахунку нормативу бюджетного фінансування згідно з наказом Держкомархіву від 06 травня 2008 № 82)

Всього за рік = 1 од.зб. х 2,42 = 2,42 грн

 1. Загальна вартість послуги за 1 од. зб. = вартість послуги 1 од. зб. за 1 рік (сума розділів 1, 2,3) + вартість послуги за кожний наступний рік (сума розділів 2,3).

 

 

Директор ___________________ С. КАМЕНЄВА

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту нормативно-правового акта Державного архіву Київської області наказу «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу передбачає затвердження цін на платні послуги, що  надаються Державним архівом Київської області (далі – державний архів) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, збереженості архівних документів та науково-технічного опрацювання документів. Діючий  наказ державного архіву від 01.11.2010 № 80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються », який зареєстровано у Головному управлінні юстиції у Київській області 25.11.2010 за № 15/717, не відповідає вимогам чинним нормативно-правовим актам у зв’язку із змінами у законодавстві з оплати праці працівникам бюджетної сфери, розширення переліку.

Проект наказу Державного архіву Київської області «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах» (далі – проект наказу) розроблено згідно з змінами та вимогами законодавства України, якими необхідно привести власні нормативно-правові акти у відповідність із Законами України: статті 35 закону  України «Про Національний архівний фонд», постанови Кабінету міністрів України від 14 березня 2018 р. № 175 «Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», пункту 1 Порядку ціноутворення  на роботи (послуги), що виконуються  державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 №6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27.02.2001 за №179/5370 та деяких інших законодавчих акти.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою реалізації проекту наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства та забезпечення діяльності державного архіву.

 

 1. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють: статті 35 закону  України «Про Національний архівний фонд», постанова Кабінету міністрів України від 14 березня 2018 р. № 175 «Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», пункт 1 Порядку ціноутворення  на роботи (послуги), що виконуються  державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 №6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27.02.2001 за №179/5370 та деяких інших законодавчих акти.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 наказ підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

Проект наказу не містить норм, що зачіпають права, свободи людини, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та відповідає нормам законодавства Європейського Союзу з прав людини.

Проект наказу не має ознак дискримінації відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Плата за послуги, що надаються державним архівом у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, збереженості архівних документів та науково-технічного опрацювання документів приведена до економічно обґрунтованого рівня та розрахована виходячи із фактичних витрат, основними складовим яких є:

– заробітна плата;

– нарахування на заробітну плату;

– накладні витарати, до яких відносяться вартість енергоносіїв та комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ) та податок на землю (додаток 1).

 

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу не потребує погодження з іншими органами

 

 1. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

 1. Запобігання корупції

Проект наказу не містить правил і процедур, що можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

 1. Громадське обговорення

Даний проект наказу не потребує громадського обговорення та відповідно до ст. 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» на нього не поширюється дія зазначеного закону.

 

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не відноситься до регуляторних актів.

 1. 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту наказу не вплине на ринок праці.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить привести до економічно обґрунтованого рівня плату за послуги, що надаються державним архівом у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах, збереженості архівних документів та науково-технічного опрацювання документів.

 

 1. Терміни, які вживаються у наказі

Терміни, які вживаються в наказі, застосовуються відповідно до «Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах», затверджених наказом Держкомархіву України 08 лютого 2008 р. № 22:

 • «сторінка» – надрукована через 1,5 інтервали сторінка з 2400 знаками;
 • «друкований аркуш (друк.арк.) – 16,7 сторінок (40 000 друкованих знаків)
 • dpi (dots per inch) – величина, що визначає кількість пікселів на одиницю площі, застосовується до цифрових зображень і залежить від вимог до якості зображення та розміру файлу, способу оцифрування або методу створення готового зображення, вибраного формату файлу та інших параметрів. 

        

Директор

Державного архіву

Київської  області                                                                          С. КАМЕНЄВА

«_____» ____________2019 р.

 


  Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу до проекту нормативно-правового акта Державного архіву Київської області наказу «Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах»

 

 

 

Розрахунок витрат,

які пов’язані з наданням платних послуг, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах

 

 

 1. Показники для розрахунку витрат, які пов’язані з наданням платних послуг, що надаються Державним архівом Київської області (далі – державний архів) на договірних засадах:

 

1.1.Денна тарифна ставка посадового окладу працівника, який надає платну послугу, встановленого відповідно до штатного розпису державного архіву на 2018 рік.

1.2.Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від денної тарифної ставки посадового окладу працівника.

1.3.Накладні витрати, до яких відносяться вартість енергоносіїв та податок на землю за 2017 рік, у відсотковому відношенні до фонду оплати праці за 2017 рік у державному архіві

 

 

 

2.Посади працівників державного архіву, які надають платні послуги, та денні тарифні ставки:

(таблиця 1)

Посада за штатним розписом Місячний посадовий оклад станом на 01.01.2018

(грн.)

Середньоденна кількість робочих днів у одному місяці 2018 року

(250 р/д :12)

Денна тарифна ставка

(гр.2 : гр.3 х 12)

(грн.коп.)

1 2 3 4
Начальник відділу 6 000 20,8 288,46
Завідувач лабораторії 4 264 20,8 205,00
Головний спеціаліст 4 800 20,8 230,77
Провідний спеціаліст 4 400 20,8 211,54
Провідний архівіст 3 735 20,8 179,57
Провідний реставратор 3 735 20,8 179,57
Архівіст І категорії 3 471 20,8 166,88
Старший зберігач фондів 3 471 20,8 166,88
Реставратор 3 048 20,8 146,54

 

 

 

3.Розрахунок накладних витрат, які враховуються у ціні на платні послуги, що  надаються державним архівом: 

                                                                                                                   (таблиця 2)

Фонд оплати праці за 2017 рік – звіт

(грн.)

Фактичні витрати на оплату енергоносіїв (водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, оплата природного газу ) та сплата податку на землю – звіт за 2017 рік

(грн.)

Відсоток

 

(гр.2 х100% : гр. 1)

1 2 3
3 591 500 323 896 9

 

4.Порядок формування ціни на платних послуг, що  надаються державним архівом, (виробнича собівартість) відповідними категоріями працівників:

(таблиця 3)

Посада за штатним розписом Денна тарифна ставка

 (грн.коп.)

(гр. 4 табл. 1)

Єдиний соціальний внесок в розмірі 22%

(грн. коп.)

(гр. 2 х 22%)

Накладні витрати в розмірі 9%

(грн.коп.)

(гр. 2 х 9%)

Разом

(грн. коп.)

(гр.2 + гр. 3 + гр.4)

 

1 2 3 4 5
Начальник відділу 288,46 63,46 25,96 377,88
Завідувач лабораторії 205,00 45,10 18,45 268,55
Головний спеціаліст 230,77 50,77 20,77 302,31
Провідний спеціаліст 211,54 46,54 19,04 277,12
Провідний архівіст 179,57 39,51 16,16 235,24
Провідний реставратор 179,57 39,51 16,16 235,24
Архівіст І категорії 166,88 36,71 15,02 218,61
Старший зберігач фондів 166,88 36,71 15,02 218,61
Реставратор 146,54 32,24 13,19 191,97

 

 1. Ціни за одиницю видів платних послуг, що надаються державним архівом, розрахована наступним чином:

(таблиця 4)

Виробнича собівартість послуги (роботи) відповідно до посади виконавця Норма часу у робочих днях

 

Норма виробітку на один робочий день Ціна на одиницю виміру

 

1 2 3 4
Гр. 5 таблиці 3 Гр. 4

таблиці 5

Гр. 5

 таблиці 5

 гр. 1 : гр. 2 або гр. 3 цієї таблиці

 

 

Головний бухгалтер –

начальник відділу бухгалтерського

обліку та матеріально-технічного забезпечення                                       П.Киян

 


Розрахунок вартості  трудових витрат та калькуція цін на платні послуги, що виконуються Державним архівом Київської області
Продовження додатку 1 до аналізу регуляторного впливу  до проекту нормативно-правового акту Державного архіву Київської області                                                                                                                                                                                                                                           Про затвердження цін на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на договірних засадах Таблиця 5
№ з/п  Назва виду роботи Одиниця виміру Норма часу у робочих днях Норма виробітку на один робочий день Назва посади – виконавця Денна тарифна ставка Вартість трудових витрат на одиницю виміру     (грн. коп.) Єдиний соціальний внесок (22%) Накладні витрати (9%) Виробнича собівартість (грн..коп) Ціна на одиницю виміру(грн.коп.) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І. Науково-технічне опрацювання документів і справ юридичних осіб:                      
1.1 Складання історичних довідок  до архівних фондів                      
1.1.1 за період понад 10 років історична довідка  10   головний спеціаліст 230,77 2307,70 507,69 207,69 3023,09 3023,09 за одиницю
1.1.2 за період від 5 до 10 років історична довідка  6   головний спеціаліст 230,77 1384,62 304,62 124,62 1813,85 1813,85 за одиницю
1.1.3 за період від 1 до 5 років історична довідка  3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
1.2 Підготовка документів для науково-технічного опрацювання, їх систематизація, визначення фондової належності                    
1.2.1 Розробка схем систематизації справ в опису схема 4   головний спеціаліст 230,77 923,08 203,08 83,08 1209,23 1209,23 за одиницю
1.2.2 Визначення й уточнення фондової належності справ (документів) справа   50 провідний спеціаліст 211,54 4,23 0,93 0,38 5,54 5,54 за одиницю
1.2.3 Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів                      
1.2.3.1 у межах фондів установ справа   350 головний спеціаліст 230,77 0,66 0,15 0,06 0,86 0,86 за одиницю
1.2.3.2 у середині фондів – за роками або структурними підрозділами  справа   600 провідний спеціаліст 211,54 0,35 0,08 0,03 0,46 0,46 за одиницю
1.3 Проведення експертизи цінності документів                     
1.3.1 управлінської документації                      
1.3.1.1 без оформлення результатів  справа   106 головний спеціаліст 230,77 2,18 0,48 0,20 2,85 2,85 за одиницю
1.3.1.2 з оформленням результатів справа   90 головний спеціаліст 230,77 2,56 0,56 0,23 3,36 3,36 за одиницю
1.3.2 документів з кадрових питань (особового складу)                      
1.3.2.1 без оформлення результатів  справа   106 головний спеціаліст 230,77 2,18 0,48 0,20 2,85 2,85 за одиницю
1.3.2.2 з оформленням результатів справа   90 головний спеціаліст 230,77 2,56 0,56 0,23 3,36 3,36 за одиницю
1.4 Складення за результатами експертизи цінності описів справ, довідкового апарату до них та актів                    
1.4.1 Складання описів справ                      
1.4.1.1 на машинописному пристрої заголовок   70 головний спеціаліст 230,77 3,30 0,73 0,30 4,32 4,32 за одиницю
1.4.1.2 із внесенням до опису іншомовних слів (до 20 знаків іншомовним шрифтом у кожному заголовку)та з нерозбірливого тексту старого опису  заголовок   40 головний спеціаліст 230,77 5,77 1,27 0,52 7,56 7,56 за одиницю
1.4.2 Складання передмов до розділів описів                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.4.2.1 за період понад 10 років передмова  10   головний спеціаліст 230,77 2307,70 507,69 207,69 3023,09 3023,09 за одиницю
1.4.2.2 за період від 5 до 10 років передмова  6   головний спеціаліст 230,77 1384,62 304,62 124,62 1813,85 1813,85 за одиницю
1.4.2.3 за період від 1 до 5 років передмова  3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
1.4.2.4 із кадрових питань (особового складу) передмова  10   головний спеціаліст 230,77 2307,70 507,69 207,69 3023,09 3023,09 за одиницю
1.4.3 Складання списків скорочених слів до описів  опис на 120 статей 1   провідний архівіст 179,57 179,57 39,51 16,16 235,24 235,24 за одиницю
1.4.4 Складання перевідних таблиць до описів позиція    300 провідний архівіст 179,57 0,60 0,13 0,05 0,78 0,78 за одиницю
1.4.5 Оформлення описів (складання титульного аркуша, змісту, пдсумкового запису) опис   1 провідний спеціаліст 211,54 211,54 46,54 19,04 277,12 277,12 за одиницю
1.4.6 Складання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду позиція   35 головний спеціаліст 230,77 6,59 1,45 0,59 8,64 8,64 за одиницю
1.4.7 Складання акта про невиправні пошкодження справ (документів) позиція   70 головний спеціаліст 230,77 3,30 0,73 0,30 4,32 4,32 за одиницю
1.4.8 Складання акта про невиявлення справ (документів) позиція   70 головний спеціаліст 230,77 3,30 0,73 0,30 4,32 4,32 за одиницю
1.4.9 Складання акта про завершення науково-технічного опрацювання документів  акт 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
1.4.10 Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами відповідальними за архів і діловодство установи нарада 0,5   головний спеціаліст 230,77 115,39 25,38 10,38 151,15 151,15 за одиницю
1.5 Формування та оформлення справ, підготовка їх для архівного зберігання, складення топографічних покажчиків, картонування справ                    
1.5.1 Формування справ із розсипу документів і переформування справ                      
1.5.1.1 управлінської документації, науково-технічної  (текстової) документації, документів особового походження (творчої документації) аркуш   800 головний спеціаліст 230,77 0,29 0,06 0,03 0,38 0,38 за одиницю
1.5.1.2 документів з кадрових питань (особового складу) аркуш   800 головний спеціаліст 230,77 0,29 0,06 0,03 0,38 0,38 за одиницю
1.5.2 Розброшурування (розшивання) невірно сформованої справи, вилучення скріпок аркуш   5000 провід.реставратор 179,57 0,04 0,01 0,00 0,05 0,05 за одиницю
1.5.3 Сиситематизація аркушів у справі                      
1.5.3.1 машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст аркуш   1200 головний спеціаліст 230,77 0,19 0,04 0,02 0,25 0,25 за одиницю
1.5.3.2 машинописний або рукописний текст із правками та вставками, які затруднюють читання аркуш   800 головний спеціаліст 230,77 0,29 0,06 0,03 0,38 0,38 за одиницю
1.5.4 Складання заголовків справ                      
1.5.4.1 управлінської документації заголовок   25 головний спеціаліст 230,77 9,23 2,03 0,83 12,09 12,09 за одиницю
1.5.4.2 документів з кадрових питань (особового складу) заголовок   120 провідний архівіст 179,57 1,50 0,33 0,13 1,96 1,96 за одиницю
1.5.5 Складання внутрішніх описів документів у справах                      
1.5.5.1 з управлінською документацією заголовок   60 провідний архівіст 179,57 2,99 0,66 0,27 3,92 3,92 за одиницю
1.5.5.2 у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів заголовок   60 провідний архівіст 179,57 2,99 0,66 0,27 3,92 3,92 за одиницю
1.5.6 Описування друкованих видань                      
1.5.6.1 з автографами друковане видання   65 головний спеціаліст 230,77 3,55 0,78 0,32 4,65 4,65 за одиницю
1.5.6.2 без автографів друковане видання   100 головний спеціаліст 230,77 2,31 0,51 0,21 3,02 3,02 за одиницю
1.5.7 Систематизація карток на справи за ознаками                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.5.7.1 за структурною, номінальною, хронологічною, алфавітною картка   600 головний спеціаліст 230,77 0,38 0,08 0,03 0,50 0,50 за одиницю
1.5.7.2 тематичною картка   400 головний спеціаліст 230,77 0,58 0,13 0,05 0,76 0,76 за одиницю
1.5.8 Редагування заголовків                      
1.5.8.1 з частковим переглядом справ заголовок   150 головний спеціаліст 230,77 1,54 0,34 0,14 2,02 2,02 за одиницю
1.5.8.2 без перегляду справ заголовок   250 головний спеціаліст 230,77 0,92 0,20 0,08 1,21 1,21 за одиницю
1.5.9 Проставлення архівних шифрів на картках картка   500 провідний спеціаліст 179,57 0,36 0,08 0,03 0,47 0,47 за одиницю
1.5.10 Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами одиниця зберігання   700 провідний архівіст 179,57 0,26 0,06 0,02 0,34 0,34 за одиницю
1.5.11 Нумерація аркушів у справах                      
1.5.11.1 обсягом до 150 аркушів аркуш   1300 провідний архівіст 179,57 0,14 0,03 0,01 0,18 0,18 за одиницю
1.5.11.2 нестандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ  аркуш   800 провідний архівіст 179,57 0,22 0,05 0,02 0,29 0,29 за одиницю
1.5.12 Перенумерація аркушів у справах                      
1.5.12.1 обсягом до 150 аркушів аркуш   1200 провідний архівіст 179,57 0,15 0,03 0,01 0,20 0,20 за одиницю
1.5.12.2 нестандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ  аркуш   700 провідний архівіст 179,57 0,26 0,06 0,02 0,34 0,34 за одиницю
1.5.13 Перевіряння нумерації у справах                      
1.5.13.1 обсягом до 150 аркушів аркуш   5000 провідний архівіст 179,57 0,04 0,01 0,00 0,05 0,05 за одиницю
1.5.13.2 із нестандартними аркушами аркуш   3000 провідний архівіст 179,57 0,06 0,01 0,01 0,08 0,08 за одиницю
1.5.14 Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ                      
1.5.14.1 обкладинка друкарська справа   50 головний спеціаліст 230,77 4,62 1,02 0,42 6,05 6,05 за одиницю
1.5.14.2 обкладинка (титульний аркуш) без трафарету справа   40 головний спеціаліст 230,77 5,77 1,27 0,52 7,56 7,56 за одиницю
1.5.14.3 із проставленням архівних шифрів  справа   30 головний спеціаліст 230,77 7,69 1,69 0,69 10,08 10,08 за одиницю
1.5.14.4 підкладання титульних аркушів у справи справа   300 головний спеціаліст 230,77 0,77 0,17 0,07 1,01 1,01 за одиницю
1.5.15 Систематизація справ у середині фонду установи справа   350 провідний архівіст 179,57 0,51 0,11 0,05 0,67 0,67 за одиницю
1.5.16 Проставляння архівних шифрів на обкладинках справ                      
1.5.16.1 два відбитка на одній обкладинці справа   200 провідний архівіст 179,57 0,90 0,20 0,08 1,18 1,18 за одиницю
1.5.16.2 один відбиток на одній обкладинці справа   400 провідний архівіст 179,57 0,45 0,10 0,04 0,59 0,59 за одиницю
1.5.16.3 без проставляння штемпелів справа   500 провідний архівіст 179,57 0,36 0,08 0,03 0,47 0,47 за одиницю
1.5.17 Картонування справ                      
1.5.17.1 картонування справ  справа   300 провідний архівіст 179,57 0,60 0,13 0,05 0,78 0,78 за одиницю
1.5.17.2 написання ярликів ярлик   60 провідний архівіст 179,57 2,99 0,66 0,27 3,92 3,92 за одиницю
1.5.17.3 наклеювання ярликів на картонажі (кріплення на вя´зки) ярлик   105 провідний архівіст 179,57 1,71 0,38 0,15 2,24 2,24 за одиницю
1.5.18 Перекартонування справ  справа   300 провідний архівіст 179,57 0,60 0,13 0,05 0,78 0,78 за одиницю
1.5.19 Формування в´язок справ, що підлягають зберіганню справа   400 провідний архівіст 179,57 0,45 0,10 0,04 0,59 0,59 за одиницю
1.5.20 Розміщення коробок або в´язок на стелажах справа   600 провідний архівіст 179,57 0,30 0,07 0,03 0,39 0,39 за одиницю
1.5.21 Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів (з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату справа   600 провідний архівіст 179,57 0,30 0,07 0,03 0,39 0,39 за одиницю
1.5.22 Видавання та підкладання справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів справа   100 провідний архівіст 179,57 1,80 0,40 0,16 2,35 2,35 за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.5.23 Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами справа   350 провідний архівіст 179,57 0,51 0,11 0,05 0,67 0,67 за одиницю
1.5.24 Формування в´язок справ, що не підлягають зберіганню справа   700 провідний архівіст 179,57 0,26 0,06 0,02 0,34 0,34 за одиницю
1.5.25 Передрук документів, описів справ,довідкового апарату до них та актів сторінка   13 провідний архівіст 179,57 13,81 3,04 1,24 18,10 18,10 за одиницю
1.5.26 Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ справа   260 головний спеціаліст 230,77 0,89 0,20 0,08 1,16 1,16 за одиницю
1.5.27 Вилучення справ, що виділені  до знищення справа   175 провідний архівіст 179,57 1,03 0,23 0,09 1,34 1,34 за одиницю
     ІI. Надання методичної і практичної допомоги юридичним особам з питань архівної справи та діловодства, забезпечення збереженості архівних документів                      
2.1 Складення номенклатур справ, інструкцій з діловодства, галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, паспортів архівних підрозділів юридичних осіб, положень про архівні підрозділи, служби діловодства та експертні комісії                    
2.1.1 Складання номенклатури справ установа                    
2.1.1.1 проведення організаційної роботи в установах установа 0,5   головний спеціаліст 230,77 115,39 25,38 10,38 151,15 151,15 за одиницю
2.1.1.2 складання планів робіт з розроблення номенклатури справ установи план 0,5   головний спеціаліст 230,77 115,39 25,38 10,38 151,15 151,15 за одиницю
2.1.1.3 розроблення схеми побудови номенклатури справ установи схема 4   головний спеціаліст 230,77 923,08 203,08 83,08 1209,23 1209,23 за одиницю
2.1.1.4 визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання справа   90 головний спеціаліст 230,77 2,56 0,56 0,23 3,36 3,36 за одиницю
2.1.1.5 складання заголовків справ і документів заголовок   25 головний спеціаліст 230,77 9,23 2,03 0,83 12,09 12,09 за одиницю
2.1.1.6 групування документів за ознаками формування справ аркуш   800 головний спеціаліст 230,77 0,29 0,06 0,03 0,38 0,38 за одиницю
2.1.1.7 систематизація карток на справи з заголовками картка   400 головний спеціаліст 230,77 0,58 0,13 0,05 0,76 0,76 за одиницю
2.1.1.8 редагування заголовків заголовок   150 головний спеціаліст 230,77 1,54 0,34 0,14 2,02 2,02 за одиницю
2.1.1.9 погодження статей номенклатури справ з установами стаття   100 головний спеціаліст 230,77 2,31 0,51 0,21 3,02 3,02 за одиницю
2.1.1.10 індексування статей номенклатури справ позиція   100 головний спеціаліст 230,77 2,31 0,51 0,21 3,02 3,02 за одиницю
2.1.1.11 складання вказівок про застосування номенклатури справ сторінка 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
2.1.1.12 оформлення номенклатури справ номенклатура   1 головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
2.1.2 Складання положення про архівний підрозділ положення   1 головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
2.1.3 Складання положення про експертну комісію положення   1 головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
2.1.4 Складання інструкції з діловодства інструкція   3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
2.1.5 Складання звіту про стан і обсяг документів (паспорту), що зберігаються в архівах установ паспорт 5   головний спеціаліст 230,77 1153,85 253,85 103,85 1511,54 1511,54 за одиницю
2.2 Консультування з питань архівної справи та діловодства підприємств, установ, організацій, що не є джерелами комплектування державного архіву                    
2.2.1 надання методичної  та практичної допомоги у підготовці описів справ постійного зберігання стаття опису   130 начальник відділу 288,46 2,22 0,49 0,20 2,91 2,91 за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.2.2 надання методичної  та практичної допомоги у підготовці описів справ  з кадрових питань стаття опису   220 головний спеціаліст 230,77 1,05 0,23 0,09 1,37 1,37 за одиницю
2.2.3 надання методичної та практичної допомоги у підготовці актів про вилучення документів до знищення позиція акта   120 начальник відділу 288,46 2,40 0,53 0,22 3,15 3,15 за одиницю
2.2.4 складання висновків на положення про архіви (архівні підрозділи, експертні комісії, які надані на розгляд ЕПК  державного архіву положення   4 головний спеціаліст 230,77 57,69 12,69 5,19 75,58 75,58 за одиницю
2.2.5 складання висновків на інструкції з діловодства, які надані на розгляд ЕПК  державного архіву друк. арк.   2 головний спеціаліст 230,77 115,39 25,38 10,38 151,15 151,15 за одиницю
2.2.6 складання висновків на зведені (індивідуальні) номенклатури справ, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття номенклатури   180 головний спеціаліст 230,77 1,28 0,28 0,12 1,68 1,68 за одиницю
2.2.7 складання висновків на описи справ, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття опису   220 начальник відділу 288,46 1,31 0,29 0,12 1,72 1,72 за одиницю
2.2.8 складання висновків на акти про вилучення документів до знищення, які надані на розгляд ЕПК державного архіву стаття опису   120 начальник відділу 288,46 2,40 0,53 0,22 3,15 3,15 за одиницю
2.3 Проведення семінару (лекції) з підвищення кваліфікації для працівників архівних підрозділів, служб діловодства, експертних комісій нарада 5   начальник відділу 288,46 1442,30 317,31 129,81 1889,41 1889,41 за одиницю
2.4 Обстеження стану архівної справи та діловодства із підготовкою рекомендацій щодо його удосконалення  довідка 4   головний спеціаліст 230,77 923,08 203,08 83,08 1209,23 1209,23 за одиницю
2.5 Перевіряння  наявності архівних справ одиниця зберігання   260 головний спеціаліст 230,77 0,89 0,20 0,08 1,16 1,16 за одиницю
2.5.1 Складання актів за результатами перевіряння наявності архівних справ акт 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
2.6 Приймання  архівних справ і документів  на державне зберігання з вибірковим перевірянням  справа   130 старший берігач фондів 166,88 1,28 0,28 0,12 1,68 1,68 за одиницю
2.7 Дострокове приймання дкументів на державне зберігання Додаток 1                    
2.8 Реставрація та ремонт архівних документів з різними носіями інформації, друкованих видань                      
2.8.1 Приймання справ і документів на реставрацію та ремонт аркуш   2000 завідувач лабораторії 205,00 0,10 0,02 0,01 0,13 0,13 за одиницю
2.8.2 Реставрація документів                      
2.8.2.1 1 складності аркуш   12 провід.реставратор 179,57 14,96 3,29 1,35 19,60 19,60 за одиницю
2.8.2.2 2 складності аркуш   24 провід.реставратор 179,57 7,48 1,65 0,67 9,80 9,80 за одиницю
2.8.2.3 3 складності аркуш   48 провід.реставратор 179,57 3,74 0,82 0,34 4,90 4,90 за одиницю
2.8.2.4 4 складності аркуш   64 провід.реставратор 179,57 2,81 0,62 0,25 3,68 3,68 за одиницю
2.8.3 Реставрація великоформатних документів (карт, планів, креслень, тощо)                      
2.8.3.1 з посадкою на марлю чи цупку тканину                       
2.8.3.1.1 1 складності 1 кв. метр   1,2 провід.реставратор 179,57 149,64 32,92 13,47 196,03 196,03 за одиницю
2.8.3.1.2 2 складності 1 кв. метр   2,2 провід.реставратор 179,57 81,62 17,96 7,35 106,93 106,93 за одиницю
2.8.3.2 з посадкою на мікалентний папір                       
2.8.3.2.1 1 складності 1 кв. метр   2 провід.реставратор 179,57 89,79 19,75 8,08 117,62 117,62 за одиницю
2.8.3.2.2 2 складності 1 кв. метр   3 провід.реставратор 179,57 59,86 13,17 5,39 78,41 78,41 за одиницю
2.8.4 Реставрація документів на кальці                      
2.8.4.1 1 складності 1 кв. метр   1,5 провід.реставратор 179,57 119,71 26,34 10,77 156,82 156,82 за одиницю
2.8.4.2 2 складності 1 кв. метр   2,2 провід.реставратор 179,57 81,62 17,96 7,35 106,93 106,93 за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.8.5 Реставрація газет                        
2.8.5.1 1 складності аркуш   10 провід.реставратор 179,57 17,96 3,95 1,62 23,52 23,52 за одиницю
2.8.5.2 2 складності аркуш   40 провід.реставратор 179,57 4,49 0,99 0,40 5,88 5,88 за одиницю
2.8.6 Ремонт документів                        
2.8.6.1  1 складності аркуш   88 провід.реставратор 179,57 2,04 0,45 0,18 2,67 2,67 за одиницю
2.8.6.2  2 складності аркуш   136 провід.реставратор 179,57 1,32 0,29 0,12 1,73 1,73 за одиницю
2.8.6.3  3 складності аркуш   300 провід.реставратор 179,57 0,60 0,13 0,05 0,78 0,78 за одиницю
2.8.7 Ремонт друкованих видань: книг, журналів, брошур                        
2.8.7.1  1 складності аркуш   88 провід.реставратор 179,57 2,04 0,45 0,18 2,67 2,67 за одиницю
2.8.7.2   2 складності аркуш   136 провід.реставратор 179,57 1,32 0,29 0,12 1,73 1,73 за одиницю
2.8.7.3  3 складності аркуш   300 провід.реставратор 179,57 0,60 0,13 0,05 0,78 0,78 за одиницю
2.8.8 Нарощування корінців  аркуш   320 провід.реставратор 179,57 0,56 0,12 0,05 0,74 0,74 за одиницю
2.8.8.1 до стандартних аркушів аркуш   500 провід.реставратор 179,57 0,36 0,08 0,03 0,47 0,47 за одиницю
2.8.8.2  до нестандартних аркушів  аркуш   320 провід.реставратор 179,57 0,56 0,12 0,05 0,74 0,74 за одиницю
2.8.9 Обрізування документів аркуш   800 провід.реставратор 179,57 0,22 0,05 0,02 0,29 0,29 за одиницю
2.8.10 Пресування документів аркуш   2600 провід.реставратор 179,57 0,07 0,02 0,01 0,09 0,09 за одиницю
2.8.11 Формування блоку зошитом під час ремонту чи реставрації аркуш   3000 провід.реставратор 179,57 0,06 0,01 0,01 0,08 0,08 за одиницю
2.8.12 Ламінація друкованих видань аркуш   22 провід.реставратор 179,57 8,16 1,80 0,73 10,69 10,69 за одиницю
2.8.13 Дезинфекція документів                      
2.8.13.1  руками справа   30 провід.реставратор 179,57 5,99 1,32 0,54 7,84 7,84 за одиницю
2.8.13.2  камерах справа   50 провід.реставратор 179,57 3,59 0,79 0,32 4,70 4,70 за одиницю
2.8.14 Знепилення справ і документів аркушів   2000 провід.реставратор 179,57 0,09 0,02 0,01 0,12 0,12 за одиницю
2.8.15 Фальцювання креслень у справах                      
2.8.15.1 формат більше А – 4 аркушів   100 провід.реставратор 179,57 1,80 0,40 0,16 2,35 2,35 за одиницю
2.8.15.2 формат більше А – 1 аркушів   100 провід.реставратор 179,57 1,80 0,40 0,16 2,35 2,35 за одиницю
2.9 Палітурні, брошурувальні, картонажні, поліграфічні роботи                      
2.9.1 Приймання справ і документів на оправлення справа   300 завідувач лабораторії 205,00 0,68 0,15 0,06 0,90 0,90 за одиницю
2.9.2 Брошурування з формуванням блоків документів (справ, книг, журналів)                        
2.9.2.1 1 складності аркушів   400 провід.реставратор 179,57 0,45 0,10 0,04 0,59 0,59 за одиницю
2.9.2.2 2 складності аркушів   950 провід.реставратор 179,57 0,19 0,04 0,02 0,25 0,25 за одиницю
2.9.2.3 3 складності аркушів   1600 провід.реставратор 179,57 0,11 0,02 0,01 0,15 0,15 за одиницю
2.9.2.4 4 складності аркушів   2000 провід.реставратор 179,57 0,09 0,02 0,01 0,12 0,12 за одиницю
2.9.2.5 Брошурування документів з безшвейним кріпленням аркушів   1300 провід.реставратор 179,57 0,14 0,03 0,01 0,18 0,18 за одиницю
2.9.2.6 Брошурування документів методом шнурування аркушів   1450 провід.реставратор 179,57 0,12 0,03 0,01 0,16 0,16 за одиницю
2.9.3 Оправлення документів (справ, книг, брошур, журналів)                       
2.9.3.1 оправа складна, висота блоку до 6 см. справа   12 провід.реставратор 179,57 14,96 3,29 1,35 19,60 19,60 за одиницю
2.9.3.2 висота понад 6 см. справа   10 провід.реставратор 179,57 17,96 3,95 1,62 23,52 23,52 за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.9.3.3 оправа великоформатного блоку 25х40 справа   6 провід.реставратор 179,57 29,93 6,58 2,69 39,21 39,21 за одиницю
2.9.3.4 оправа справ проста формат  до 25х40 справа   15 провід.реставратор 179,57 11,97 2,63 1,08 15,68 15,68 за одиницю
2.9.3.5  формат блоку понад 25х41 справа   12 провід.реставратор 179,57 14,96 3,29 1,35 19,60 19,60 за одиницю
2.9.4 Виготовлення брошур брошура   100 провід.реставратор 179,57 1,80 0,40 0,16 2,35 2,35 за одиницю
2.9.5 Підшивання справ                       
2.9.5.1  до 25 арк. справа   60 провід.реставратор 179,57 2,99 0,66 0,27 3,92 3,92 за одиницю
2.9.5.2 до 50 арк. справа   40 провід.реставратор 179,57 4,49 0,99 0,40 5,88 5,88 за одиницю
2.9.5.3 до 100 арк. справа   25 провід.реставратор 179,57 7,18 1,58 0,65 9,41 9,41 за одиницю
2.9.5.4 до 150 арк. справа   17 провід.реставратор 179,57 10,56 2,32 0,95 13,84 13,84 за одиницю
2.9.5.5  понад 150арк.,або нестандартних справа   13 провід.реставратор 179,57 13,81 3,04 1,24 18,10 18,10 за одиницю
2.9.6 Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів аркушів   100 провід.реставратор 179,57 1,80 0,40 0,16 2,35 2,35 за одиницю
2.9.7 Картонажні роботи                        
2.9.7.1 виготовлення коробок без допомоги приладів 30х41х18 см., 25х37х28 см., 25х35х18 см., 28х30х16 см. коробка   4 реставратор 146,54 36,64 8,06 3,30 47,99 47,99 за одиницю
2.9.7.2 коробка картотечна 16х40х15 коробка   5 реставратор 146,54 29,31 6,45 2,64 38,39 38,39 за одиницю
2.9.8 Ремонт архівних коробок                       
2.9.8.1 дуже зруйнованих коробка   7 реставратор 146,54 20,93 4,61 1,88 27,42 27,42 за одиницю
2.9.8.2 мало зруйнованих коробка   12 реставратор 146,54 12,21 2,69 1,10 16,00 16,00 за одиницю
2.9.9 Виготовлення папок                        
2.9.9.1 для адреса папка   4 реставратор 146,54 36,64 8,06 3,30 47,99 47,99 за одиницю
2.9.9.2 з трьома клапанами та зав’язками від 23х32х6 до 30х04х10см папка   8 реставратор 146,54 18,32 4,03 1,65 24,00 24,00 за одиницю
2.9.9.3 понад 30х40х10 папка   5 реставратор 146,54 29,31 6,45 2,64 38,39 38,39 за одиницю
2.10 Зберігання архівних документів на договірній основі з різними носіями інформації (депоноване зберігання документів, що не належить державі, у зв’язку  із достроковим прийманням) справа Додаток 2                  
2.11 Виготовлення копій документів для створення страхового фонду, фонду користування                    
2.11.1 документів сторінка   400 провідний спеціаліст 211,54 0,53 0,12 0,05 0,69 0,69 за одиницю
2.11.2 книг сторінка   700 провідний спеціаліст 211,54 0,30 0,07 0,03 0,40 0,40 за одиницю
2.11.3 газет сторінка   400 провідний спеціаліст 211,54 0,53 0,12 0,05 0,69 0,69 за одиницю
ІIІ. Використання інформації архівних документів та надання інформаційних послуг                      
3.1 Виявлення інформації на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів                    
3.1.1 за описами заголовок справи за описом   50 головний спеціаліст 230,77 4,62 1,02 0,42 6,05 6,05 за одиницю
3.1.2 за справами справа   17 головний спеціаліст 230,77 13,57 2,99 1,22 17,78 17,78 за одиницю
3.2 Складання інформаційного листа-відповіді на тематичні, персональні (біографічні, генеалогічні) і майнові запити користувачів ( у тому числі про відсутність документів в архіві, зокрема з рекомендацією щодо місцезнаходження документів за темою запиту                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.2.1 про відсутність документів в архіві за темою запиту лист   10 головний спеціаліст 230,77 23,08 5,08 2,08 30,23 30,23 за одиницю
3.2.2 із рекомендаціями про місцезнаходження документів за темою запиту лист   6 головний спеціаліст 230,77 38,46 8,46 3,46 50,38 50,38 за одиницю
3.3 Складання архівних довідок на запити користувачів                      
3.3.1 тематичні довідка 3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
3.3.2 біографічні довідка 2   головний спеціаліст 230,77 461,54 101,54 41,54 604,62 604,62 за одиницю
3.3.3 генеалогічні довідка 10   головний спеціаліст 230,77 2307,70 507,69 207,69 3023,09 3023,09 за одиницю
3.3.4 майнові довідка 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
3.4 Виготовлення додаткових примірників архівної довідки на прохання заявника або переоформлення архівної довідки     12 головний спеціаліст 230,77 19,23 4,23 1,73 25,19 25,19 за одиницю
3.5 Підготовка за архівними документами на замовлення архівного огляду, путівника, методичного посібника, тематичного переліку документів, покажчика (іменного, предметного, географічного тощо) виставки документів, кінолекторію, тематичного кіноперегляду, телепередачі, радіопередачі; тематичних добірок документів, альбомів фотокопій документів                    
3.5.1 архівного огляду, путівника друк. аркуш 77   начальник відділу 288,46 22211,42 4886,51 1999,03 29096,96 29096,96 за одиницю
3.5.2 методичного посібника друк. аркуш 38   начальник відділу 288,46 10961,48 2411,53 986,53 14359,54 14359,54 за одиницю
3.5.3 тематичного переліку документів (обсягом 1 друк. арк.)                      
3.5.3.1 за документами до 1917 року добірка 17   головний спеціаліст 230,77 3923,09 863,08 353,08 5139,25 5139,25 за одиницю
3.5.3.2 за документами після 1917 року добірка 9   головний спеціаліст 230,77 2076,93 456,92 186,92 2720,78 2720,78 за одиницю
3.5.4 покажчика:                       
3.5.4.1 іменного:                      
3.5.4.1.1 глухого друк. аркуш збірника   3 провідний спеціаліст 211,54 70,51 15,51 6,35 92,37 92,37 за одиницю
3.5.4.1.2 розгорнутого друк. аркуш збірника   1,5 провідний спеціаліст 211,54 141,03 31,03 12,69 184,74 184,74 за одиницю
3.5.4.2 предметного:                      
3.5.4.2.1 загального друк. аркуш збірника   1 провідний спеціаліст 211,54 211,54 46,54 19,04 277,12 277,12 за одиницю
3.5.4.2.2 спеціального глухого друк. аркуш збірника   0,5 провідний спеціаліст 211,54 423,08 93,08 38,08 554,23 554,23 за одиницю
3.5.4.2.3 спеціального розгорнутого друк. аркуш збірника   0,3 провідний спеціаліст 211,54 705,13 155,13 63,46 923,72 923,72 за одиницю
3.5.4.3 географічного друк. аркуш збірника   1,5 провідний спеціаліст 211,54 141,03 31,03 12,69 184,74 184,74 за одиницю
3.5.5 Виставки документів                      
3.5.5.1 до 25 експонатів                      
3.5.5.1.1 за документами до 1917 року виставка 11   головний спеціаліст 230,77 2538,47 558,46 228,46 3325,40 3325,40 за одиницю
3.5.5.1.2 за документами після 1917 року виставка 8   головний спеціаліст 230,77 1846,16 406,16 166,15 2418,47 2418,47 за одиницю
3.5.5.2 до 50 експонатів                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.5.5.2.1 за документами до 1917 року виставка 24   головний спеціаліст 230,77 5538,48 1218,47 498,46 7255,41 7255,41 за одиницю
3.5.5.2.2 за документами після 1917 року виставка 17   головний спеціаліст 230,77 3923,09 863,08 353,08 5139,25 5139,25 за одиницю
3.5.5.3 до 100 експонатів                      
3.5.5.3.1 за документами до 1917 року виставка 42   головний спеціаліст 230,77 9692,34 2132,31 872,31 12696,97 12696,97 за одиницю
3.5.5.3.2 за документами після 1917 року виставка 32   головний спеціаліст 230,77 7384,64 1624,62 664,62 9673,88 9673,88 за одиницю
3.5.6 Телепередач тривалістю до 10 хв.                      
3.5.6.1 за документами до 1917 року передача 11   начальник відділу 288,46 3173,06 698,07 285,58 4156,71 4156,71 за одиницю
3.5.6.2 за документами після 1917 року передача 15   начальник відділу 288,46 4326,90 951,92 389,42 5668,24 5668,24 за одиницю
3.5.7 Радіопередач                      
3.5.7.1 тривалістю до 5 хв. передача 3   начальник відділу 288,46 865,38 190,38 77,88 1133,65 1133,65 за одиницю
3.5.7.2 тривалістю до 10 хв. передача 7   начальник відділу 288,46 2019,22 444,23 181,73 2645,18 2645,18 за одиницю
3.5.8 Альбомів фотокопій документів                      
3.5.8.1 комплект до 30 копій альбом 6   головний спеціаліст 230,77 1384,62 304,62 124,62 1813,85 1813,85 за одиницю
3.5.8.2 комплект до 75 копій альбом 17   головний спеціаліст 230,77 3923,09 863,08 353,08 5139,25 5139,25 за одиницю
3.6 Складання інформаційних довідок про історію населенних пунктів, підприємств, установ, організацій тощо довідка 3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
3.7 Археографічне оформлення документів                      
3.7.1 до 1917 року друк. аркуш 1,5   провідний спеціаліст 211,54 317,31 69,81 28,56 415,68 415,68 за одиницю
3.7.2 після 1917 року друк. аркуш 1   провідний спеціаліст 211,54 211,54 46,54 19,04 277,12 277,12 за одиницю
3.8 Переклад текстів архівних документів і друкованих видань, складених давніми та іноземними мовами, транскрипція палеографічних текстів, переклад на іноземну мову другого примірника архівної довідки (копії, витягу) на прохання замовника                    
3.8.1 складених давніми мовами сторінка 2   начальник відділу 288,46 576,92 126,92 51,92 755,77 755,77 за одиницю
3.8.2 складених сучасними іноземними мовами сторінка 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
3.8.3 переклад на іноземну мову другого примірника архівної довідки (копії, витягу) на прохання замовника сторінка 1   головний спеціаліст 230,77 230,77 50,77 20,77 302,31 302,31 за одиницю
3.9 Проведення екскурсій в приміщенні архіву (оглядових, тематичних, із показом документів)                      
3.9.1 оглядових екскурсія 3   головний спеціаліст 230,77 692,31 152,31 62,31 906,93 906,93 за одиницю
3.9.2 тематичних екскурсія 11   головний спеціаліст 230,77 2538,47 558,46 228,46 3325,40 3325,40 за одиницю
3.10 Підготовка тематичних добірок  документів для кіно-, відео-, фотозйомок за допомогою замовника в приміщенні архіву                      
3.10.1 Підготовка тематични добірок (обсягом 1 друк. аркуш)                      
3.10.1.1 за документами до 1917 року добірка 17   головний спеціаліст 230,77 3923,09 863,08 353,08 5139,25 5139,25 за одиницю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.10.1.2 за документами після 1917 року добірка 9   головний спеціаліст 230,77 2076,93 456,92 186,92 2720,78 2720,78 за одиницю
3.10.2 Демонстрація документів та їх коментувння під час фото-, відео-, кінозйомки у приміщенні архіву добірка 0,5   головний спеціаліст 230,77 115,39 25,38 10,38 151,15 151,15 за одиницю
3.11 Виготовлення копій архівних документів, друкованих видань та довідкового апарату до документів за допомогою технічних засобів архіву                      
3.11.1 Виготовлення одиночних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:                      
3.11.1.1 простих (формат А 4) сторінка   250 архівіст І категорії 166,88 0,67 0,15 0,06 0,87 0,87 за одиницю
3.11.1.2 складних (формату більше А 4) сторінка   120 архівіст І категорії 166,88 1,39 0,31 0,13 1,82 1,82 за одиницю
3.11.2 Сканування документів                       
3.11.2.1 з паперовим носієм інформації сторінка   15 провідний спеціаліст 211,54 14,10 3,10 1,27 18,47 18,47 за одиницю
3.11.2.2 чорно-білих рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 400 dpj сторінка   22 провідний спеціаліст 211,54 9,62 2,12 0,87 12,60 12,60 за одиницю
3.11.2.3 кольорових рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 400 dpj сторінка   18 провідний спеціаліст 211,54 11,75 2,59 1,06 15,40 15,40 за одиницю
3.11.2.4 чорно-білих рисунків, фотографій в режимі роздільної здатності 300 dpj сторінка   40 провідний спеціаліст 211,54 5,29 1,16 0,48 6,93 6,93 за одиницю
3.11.2.5 кольорове в режимі роздільної здатності 600-1200 dpj сторінка   20 провідний спеціаліст 211,54 10,58 2,33 0,95 13,86 13,86 за одиницю
3.12 Перевірка правильності посилань в опублікованих архівних документах, монографіях, дисертаціях  бібліографічне описання   230 головний спеціаліст 230,77 1,00 0,22 0,09 1,31 1,31 за одиницю
3.13 Надання у користування в читальному залі архівних документів та мікрофотокопій понад встановлені обсягі та строки:                      
3.13.1 справа стандартна до 250 арк. формату А4 справа   100 головний спеціаліст 230,77 2,31 0,51 0,21 3,02 3,02 за одиницю
3.13.2 справа нестандартна більше 250 арк. формату більше А4 справа   50 головний спеціаліст 230,77 4,62 1,02 0,42 6,05 6,05 за одиницю
3.13.3 видавання документів з паперовим носієм користувачам справа   100 старший берігач фондів 166,88 1,67 0,37 0,15 2,19 2,19 за одиницю
3.14 Технічна підтримка виконання запитів користувачів, що надійшли в електронній формі, за допомогою спеціального програмного забезпечення  документ   25 головний спеціаліст 230,77 9,23 2,03 0,83 12,09 12,09 за одиницю