gototopgototop


Довідка

про стан виконання Державним архівом Київської області завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики в 2016 році


Питання про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики виноситься на розгляд колегії Державного архіву Київської області (далі – державний архів) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10.

Основною подією у сфері державної кадрової політики 2016 року стало набрання чинності Закону України від 10.12.2015 № 889 – VІІ «Про державну службу», який визначив основні принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства.

Реалізація нового законодавства по державну службу вимагало проведення оперативних першочергових кроків. Національним агентством України з питань державної служби було розроблено алгоритм дій кадрових служб для реалізації нового Закону, який, перш за все, передбачав розробку проекту нової структури та штатного розпису державного органу з дотриманням певних вимог по співвідношенню посад категорії «А» і «Б» до загальної штатної чисельності працівників.

Керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» було проведено глибокий аналіз положень про структурні підрозділи державного архіву та посадових інструкцій працівників з метою визначення основних функціональних обов’язків кожного працівника. За результатами цієї роботи було складено Перелік посад, які виконують функції з обслуговування. Даний перелік було затверджено Міжрегіональним управлянням Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Реалії нового законодавства про державну службу були такими, що деякі працівники, що обіймали посади державної служби втрачали цей статус та навпаки, посади «бюджетників» набували статус державної служби, оскільки їх функціональні обов’язки підпадали під вимоги статті 1 Закону України «Про державну службу». Таким чином відбулась зміна істотних умов праці (державної служби).

На підставі ст. 32 Кодексу законів про працю України та ст. 43 Закону України «Про державну службу» працівникам, яких торкались ці зміни, отримали відповідно попередження про зміну істотних умов праці (державної служби), також їм було запропоновано наявні вакантні посади.


При формуванні проекту штатного розпису державний архів керувався нормами постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році», в якій визначено умови оплати праці державних службовців, зокрема затверджено схеми посадових окладів, розмір надбавки за ранг та визначено прирівняння посад державних службовців до відповідних груп оплати праці.

На виконання вимог до ст. 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» проведено перегляд та встановлено надбавку державним службовцям за вислугу років у розмірі трьох відсотків до посадового окладу за кожний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків.

Приведено у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В». Станом на 01.05.2016 у державному архіві працюють державні службовці: категорії «Б» - 7 осіб, категорії «В» - 8 осіб.

З метою посилення мотивації державних службовців до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи у державному архіві застосовуються стимулюючі виплати державним службовцям. Надання надбавок за інтенсивність праці регламентується Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289.

Також слід зазначити, що в державному архіві розроблено Положення про преміювання державних службовців державного архіву, яке встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям державного архіву, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». Положення розроблено на підставі Закону України "Про державну службу" та Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.06.2016 за № 903/29033.

Окремо слід зупинитись на питанні призначення на посади державної служби. Згідно із ст. 21 Закону України «Про державну службу» вступ на державну службу здійснюється за результатами конкурсу.

Наказом державного архіву від 13.06.2016 № 37 оновлено склад Конкурсної комісії державного архіву на зайняття посад державної служби та затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у державному архіві.

Керуючись положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» до складу конкурсної комісії крім працівників державного архіву включено представника громадськості (Букета Є.В., журналіста та громадського діяча, голову правління Фундації Петра Тронька, члена правління Національної Спілки краєзнавців України, члена Національної Спілки журналістів України і ГО «Вікімедіа Україна»), також наказом державного архіву від 13.06.2016 № 37 визначено адміністратора конкурсу.

Для забезпечення проведення конкурсу було проведено певні організаційні заходи: розроблено та затверджено ситуаційні завдання для посад категорії «Б», розроблено Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» на кожну штатну посаду державного службовця (згідно з наказом Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 та зареєстрованого у Мін'юсті України за № 647/28777 від 27.04.2016).

За результатами конкурсного добору у липні 2016 року конкурсна комісія винесла протокольне рішення та надала пропозиції директору державного архіву щодо переможців конкурсу.

Щодо переможця конкурсу на посаду державної служби категорії «Б» було організовано проведення спецперевірки відповідно до вимог ст. 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171.

Щодо переможця конкурсу на посаду державної служби категорії «В» було організовано проведення перевірки згідно із Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563.

У зв’язку із введенням в дію нового законодавства про державну службу змінено порядок надання відпусток та відкликання з відпусток державних службовців. У цьому напрямку роботи служба персоналу керується нормами постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки». На даний час максимальну тривалість додаткової відпустки за вислугу років (15 календарних днів) мають 4 особи (Каменєва С.А., Лужинська О.М., Бєлая О.М., Киян П.М.). Є частина державних службовців (Ручковська Н.С., Коломієць М.С, Заяц О.В.), що не здобули право на отримання додаткових відпусток, так як їх стаж державної служби менше 5 років.

На виконання наказу Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47, зареєстрованого Мін'юстом України за № 438/28568 від 25.03.2016 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу» у державному архів розроблено Положення про службу персоналу державного архіву, яке затверджене наказом державного архіву від 13.07.2016 № 51.

Загальними зборами державних службовців державного архіву затверджено Правила внутрішнього службового розпорядку, що складені у відповідності до вимог наказу Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку».

На виконання ст. 69 Закону України «Про державну службу» створено Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ державного архіву. Наказом державного архіву від 21.07.2016 № 55 затверджено її склад та Положення про комісію. У своїй роботі комісія керується положеннями ст. 61-79 Закону України «Про державну службу» та наказу Нацдержслуби від 03.03.2016 № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами». У жовтні 2016 року комісією було проведено дисциплінарне провадження щодо двох державних службовців. За підсумками її роботи головному спеціалісту відділу використання інформації документів та інформаційних технологій - оголошено догану за неналежне виконанням посадових обов’язків, начальнику того ж відділу - оголошено зауваження.

Законодавство про державну службу тісно переплітається з нормами антикорупційного законодавства України. Характерною ознакою 2016 року є те, що у цьому році державні службовці подавали декларації двічі.

В лютому-березні 2016 року проведено декларування доходів державних службовців на виконання ст. 12 Закону України від 07.04.2011 № 3206-УІ «Про засади запобігання та протидії корупції». Всі державні службовці своєчасно надали відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за встановленою формою у паперовому вигляді. Служба персоналу у квітні 2016 року надала до Державної фіскальної служби України копії декларацій державних службовців державного архіву.

У вересні - жовтні 2016 року у зв’язку із початком функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції, державні службовці категорії «Б» подавали електронні декларації відповідно до ст. 45 Закону України від 14.10.2014 № 1700 – VІІ «Про запобігання корупції».

На виконання вимог Закону України від 28.12.14 р. № 77-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», що вніс зміни до ст. 24 Кодексу законів про працю України, державний архів своєчасно інформує органи Державної фіскальної служби про факт прийняття на роботу працівників.

Протягом 2016 року проведено заходи щодо формування кадрового потенціалу державного архіву. Згідно із ст. 202 КЗпП України державний архів забезпечив проходження практики студентів ІІІ курсу Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління (напрямок підготовки «Діловодство»), студентів ІІІ курсу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (напрямок підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»), студентів І та ІІІ курсу Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (напрямок підготовки «Інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа»). В рамках проходження практики, студенти заслухали лекції з основних напрямків діяльності державного архіву, взяли участь у екскурсіях по виставкам, що проходили у державному архіві та здобували практичні навики в питанням діловодства та роботи з архівними документами.

В державному архіві приділяється значна увага підвищенню фахового рівня працівників. Керуючись дорученням Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 № 52001/1/1-12 щодо підвищення кваліфікації відповідних категорій осіб, у 2016 році складено план - графік підвищення кваліфікації на наступний 2017 рік в рамках Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Національній академії державного управління при Президентові України, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації за професійною програмою та програмами короткотермінових тематичних семінарів, в т.ч. з питань запобігання корупції.

Щорічно формується План – графік підвищення кваліфікації працівників державного архіву на І та ІІ півріччя, згідно якого проходять заняття з підвищення кваліфікації по структурних підрозділах державного архіву, це сприяє обміну досвідом між досвідченими, висококваліфікованими працівниками та новопризначеними, вирішенню практичних питань безпосередньо на рівні структурного підрозділу.

Проводячи аналіз стану виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики, слід зазначити про те, що у 2016 році державним архівом забезпечувалось дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та інших нормативних актів у сфері державної кадрової політики на належному рівні.Головний спеціаліст з питань

персоналу та режимно-секретної роботи В.В. Веселова

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015