gototopgototop


1. Проблема й цілі, які Державний архів Київської області намагається розв’язатишляхом державного регулювання

Однією з проблем, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є недостатнє фінансування у 2010 році з державного бюджету поточних видатків на утримання та розвиток Державного архіву Київської області.

Аналіз кошторису Державного архіву Київської області за останні роки свідчить, що видатки на утримання та розвиток архіву було розподілено наступним чином:

Таблиця 1

Видатки із державного бюджету 2007 2008 2009
кошторис Касові видатки кошторис Касові видатки кошторис Касові видатки
-придбання предметів і матеріалів, оплата послуг (код 1130) 482660,00 401013,44 818200,00 488604,63 90280,00 33094,89
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) 243100,00 214773,51 668900,00 329898,97 357600,00 357191,61

Разом з тим, недостатність фінансування із загального фонду державного бюджету компенсувалося за рахунок коштів спеціального фонду:Як видно з таблиці 1: фінансування видатків з держбюджету на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг у 2007 році виконано лише на 83 %, у 2008 році – на 60%, у 2009 році – на 37 %. Крім того, видатки на утримання та розвиток архіву загального фонду державного бюджету за останні два роки скоротилися в 14 раз.

Таблиця 2

Видатки із спеціального фонду 2007 2008 2009
кошторис Касові видатки кошторис Касові видатки кошторис Касові видатки
-придбання предметів і матеріалів, оплата послуг (код 1130) 86400,00 68458,02 91000,00 56201,06 270779,25 224630,18
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) 13600,00 13600,00 24000,00 13947,81 8737,00 8008,88

Дані таблиці 2 свідчать, що видатки на утримання та розвиток архіву із спеціального фонду за рахунок подання платних послуг за останні три роки збільшилися у 3 рази.

Разом з тим, за рахунок коштів спеціального фонду компенсувалося недостатнє фінансування із загального фонду державного бюджету на оплату комунальних послуг. Так, за 2007-2009 роки на ці потреби із спеціального фонду було витрачено 35 556,69 грн.

Таким чином, недостатнє фінансування за останні 3 роки видатків із загального фонду державного бюджету на утримання та розвиток архіву, покращення його матеріально-технічної бази не надає можливості забезпечити в повному обсязі умови зберігання архівних документів відповідно до «Положення про умови зберігання архівних документів», затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2003 р. за № 89/7410, підтримання на належному рівні пожежної безпеки, забезпечення надійної охорони приміщень архівосховищ, створення страхового фонду на унікальні документи, розвиток сучасної інформаційної системи. Потреба у коштах спеціального фонду на 2010 рік складає:

Таблиця 3

Найменування заходу Обсяг фінансування (тис.грн.)
1. Встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря у восьми архівосховищах для забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів 290
2. Капітальний ремонт системи пожежного водопостачання в архівосховищах 100
3. Придбання серверу для забезпечення зберігання баз даних архіву та створення інформаційної системи 20
4. Придбання скануючого обладнання для оцифрування документів із згасаючим текстом 10
5. Придбання комп’ютерної техніки для двох читальних залів архіву 11
6. Мікрофільмування унікальних документів для створення страхового фонду документів Національного архівного фонду 10,17
7. Оплата послуг з страхування унікальних документів 50
8. Придбання виставкового обладнання для архіву 10
9. Видатки на проведення виставок 7
10. Видання «Анотованого реєстру описів фондів Державного архіву Київської області (дореволюційний період)» серія «Архівні зібрання України» 10
11. Видання довідника «Адміністративно-теріторіальний поділ Київщини (1471-1918 рр.)» 8,4
ВСЬОГО: 526, 57

Таким чином, нагально необхідним і додатковим джерелом фінансування архіву в сучасних економічних умовах продовжують залишатися позабюджетні кошти.

У 2009 році, за діючих тарифів на платні послуги, обласним архівом до спеціального фонду державного бюджету отримано 300,9 тис.грн.

300,9 тис. грн. – 526,57 тис.грн.(загальна потреба у коштах із спец фонду) = - 225,67 тис.грн.
Тобто проблемою є нестача коштів у спеціальному фонді на суму – 225,67 тис.грн.

Діючий прейскурант цін регламентується наказом Державного архіву Київської області від 06.12.2002 № 17 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються державним архівом на договірних засадах», зареєстрований Київським обласним управлінням юстиції 19.12.2002 за № 54/403 та наказом Державного архіву Київської області від 12.09.2001 № 13 «Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і організаціях, що виконуються Державним архівом Київської області на договірних засадах», зареєстрований Київським обласним управлінням юстиції 28.09.2001 за № 38/332.

Слід зауважити, що на виконання ст. 5 «Соціальний захист населення від підвищення цін і тарифів» Закону України «Про ціни і ціноутворення» (із змінами) та відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду України довідки, копії та інші архівні документи соціально-правового характеру надаються населенню безкоштовно.

Основними правилами роботи державних архівів України та Інструкцією про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства чітко визначено Перелік категорій запитів соціально-правового характеру, які виконуються безкоштовно. Це запити з підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати; довідки про репатріацію з території Польщі в Україну у 1944-1946 роках; втрату нерухомого майна під час розкуркулення та примусового виселення на спец поселення до Сибіру та інші.

Суб’єкти господарювання, які є замовниками послуг на платній основі, використовують надані матеріали в комерційних цілях.

Перелік платних запитів для населення та суб’єктів господарювання включає:

 • Генеалогічні запити
 • Виділення або відведення землі приватним особам та юридичним особам
 • Підтвердження прав власності на нерухоме майно
 • Написання короткої історичної довідки про населені пункти,установи, підприємства, заклади
 • Пошук та надання копій документів/рішень виконавчих органів про створення підприємства, установи чи організації
 • Підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини
 • Біографічні запити, що стосуються життя та діяльності осіб, уточнення окремих фактів біографії.

Важливо відзначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659, власні надходження від надання державними архівами платних послуг можуть спрямовуватись на покриття витрат, пов'язаних з виконанням ними функціональних повноважень, тобто на утримання і ремонт майна архівних установ, на поточні видатки, на оплату комунальних послуг, на капітальні видатки.

Кошти, що надійшли до спеціального рахунку державного архіву Київської області від виконання робіт (послуг) на договірних умовах не можуть використовуватись на формування фонду заробітної плати архіву.

Суб’єктами, на які проблема справляє негативний вплив, є:

 • працівники архіву, що вимушені працювати у несприятливих умовах через відсутність системи вентиляції та кондиціювання повітря в архівосховищах, а також з біоураженими документами, що потребують проведення дезинфекції та дезинсекції в приміщеннях архівосховищ;
 • фізичні та юридичні особи, що є користувачами архівних документів і не мають можливості отримати достатньо вичерпну інформацію через недосконалість інформаційно-електронної системи, інформаційно-пошукового апарату. Низький рівень технічних можливостей архіву ускладнює виготовлення на замовлення користувачів ксерокопій, мікрокопій, фотокопій, цифрових копій архівних документів та ін.

Особливу увагу слід звернути, в цьому контексті, на об’єкти, на які проблема відсутності державного фінансування справляє негативний вплив – Національний архівний фонд України, тобто ті архівні документи, що зберігаються у архівосховищах Державного архіву Київської області.

Слід зазначити, що найдавніший документ, що зберігається в архіві «Універсал гетьмана Самойловича» датований 1682 роком. Також на зберіганні в архіві знаходяться унікальні архівні документи, які потребують спеціального температурно-вологісного режиму зберігання.

Зберігання документів Національного архівного фонду вимагає створення на них страхового фонду, забезпечення належної цілодобової охорони приміщень, підвищення рівня пожежної безпеки.

Оскільки Державний архів Київської області є науково-методичним центром (згідно з Положенням про Державний архів Київської області), він повинен вести науково-методичну, виставкову та видавничу діяльність, проведення якої уповільнено із-за відсутності державного фінансування.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є:

 • Створення умови для збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок платних послуг, що надаються Державним архівом Київської області для забезпечення необхідних умов та температурно-вологісного режиму зберігання документів Національного архівного фонду шляхом встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря у архівосховищах на суму – 290 тис.грн.
 • Для забезпечення надійного рівня протипожежної безпеки документів Національного архівного фонду та приміщень архіву, проведення ремонту системи пожежного водопостачання в архівосховищах на суму - 100 тис.грн.
 • Створення необхідної інформаційно-пошуковї системи архівних документів на суму – 41 тис.грн.:
 • придбання серверу на суму – 20 тис.грн.;
 • придбання скануючого обладнання на суму – 10 тис.грн.;
 • придбання комп’ютерів для читальних залів на суму – 11 тис.грн.
 • Створення страхового фонду для унікальних документів Національного архівного фонду (далі НАФ) на суму – 60,17 тис.грн.
 • мікрофільмування унікальних документів для створення страхового фонду документів НАФ на суму – 10,17
 • оплата послуг із страхування унікальних документів на суму – 50 тис.грн.
 • Організація виставкової діяльності архіву на суму – 17 тис.грн.
 • придбання виставкового обладнання для демонстрацій архівних документів на суму – 10 тис.грн.
 • видатки на організацію і проведення виставок на суму – 7 тис.грн.

3. Визначення та оцінювання усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

В якості альтернативи до запропонованого способу регулювання можливо розглянути питання про закріплення в законодавстві безоплатного надання всіх послуг, що надаються Державним архівом Київської області. Такий спосіб розв’язання проблеми потребує відповідного збільшення дохідної частини державного бюджету на 2010 рік або перерозподіл видатків в межах запланованої дохідної частини держбюджету на 2010 рік, що є суперечливим до заходів на виконання Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" , Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів", від 26 листопада 2008 р. N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу".

Інший альтернативний спосіб – залишення прейскуранту цін на послуги, що надає Державний архів Київської області на існуючому рівні. Такий спосіб не надасть можливості отримати у 2010 році додаткових коштів, а так не забезпечить досягнення цілі державного регулювання.

Прийнятним альтернативним способом вирішення проблем є підвищення тарифів на 100 %. Такий спосіб забезпечить досягнення цілей державного регулювання. При цьому підвищені тарифи на зазначений індекс є виконуваними для суб’єктів підприємництва і фізичних осіб та конкурентними в порівнянні з аналогічними послугами приватних архівних установ.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

При існуючих тарифах на архівні послуги Державним архівом Київської області за 2009 рік було отримано доходів на суму – 300,9 тис.грн.

За умови, якщо кількість послуг, що надаватиметься Державним архівом Київської області у 2010 році в порівнянні з 2009 роком не зменшиться, то підвищення рівня тарифів на 100 % ( рівень, на який збільшуються тарифи у порівнянні з попередніми цінами) надають можливість додатково отримати:

300,9 тис. грн. х 2 = 601,8 тис. грн. - загальна сума надходжень до спец фонду у 2010 році за умови дії нових тарифів протягом всього 2010 року.

300,9 тис. грн. : 12 х 3 = 75,22 тис. грн. – прогнозна сума щодо отримання надходжень до спец фонду за перші три місяці 2010 року за умови вступу в дію нових тарифів у ІІ кварталі 2010 року.

601,8 тис. грн. : 12 х 9 = 451,35 тис. грн. - прогнозна сума щодо отримання надходжень до спец фонду за 4 – 12 місяці 2010 року за умови вступу в дію нових тарифів у ІІ кварталі 2010 року.

75,22 тис. грн. + 451,35 тис. грн.. = 526,57 тис. грн. – загальна очікувана сума надходжень до спецфонду у 2010 року за умови введення в дію нових тарифів у ІІ кварталі 2010 року.

Зазначеної суми надходжень 526,57 тис. грн. достатньо щоб покрити видатки на суму:

 • встановлення системи кондиціювання та вентиляції повітря в архівосховищах складатимуть – 290 тис. грн.;
 • проведення капітального ремонту системи пожежного водопостачання складатимуть – 100 тис. грн.;
 • створення інформаційно-пошукової системи архівних документів складатимуть – 41 тис. грн.;
 • створення страхового фонду для унікальних документів складатимуть – 60,17 тис. грн.;
 • організація виставкової діяльності архіву складатимуть – 17 тис. грн..;
 • видання наукових праць архіву складатимуть – 18,4 тис. грн.

Таким чином,

290 тис. грн. + 100 тис. грн. + 41 тис. грн.. + 60,17 тис. грн.. +17 тис. грн. + 18,4 тис. грн. = 526,57 тис.грн.

Отже, цілі державного регулювання можуть бути досягненні за рахунок введення в дію нових тарифів на платні послуги, що надаються Державним архівом Київської області на 100 %.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Обґрунтування можливості досягнення цілі державного регулювання представлене у п. 4 АРВ.

Оплата тарифів за архівні послуги після затвердження нових цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Київської області на договірних засадах, дозволить впорядкувати ціни на роботи (послуги), збільшити обсяги власних надходжень архіву, що спрямовуються на розвиток архівної справи, часткове покриття видатків архіву, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та експлуатацією.

На доказ даному твердженню нижче наведено таблицю 4, в якій порівнюються вартість робіт (послуг), при діючому прейскуранті цін та при запланованому проектом регуляторного акта новому прейскуранті.

В таблиці 4 наведені порівняльні показники послуг, що найчастіше надаються та мають нести основний тягар по збільшенню надходжень.

Таблиця 4

Назва послуги Вартість роботи (послуги) при існуючому прейскуранті цін, грн.. Вартість роботи (послуги) при запропонованому збільшенні прейскуранті цін, грн..
Виконання запитів (на одну особу):

- тематичного характеру

- генеалогічного характеру

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами


14,51


195,38

49,87


31,82

469,27

81,67

6. Очікувані результати прийняття акту.

Таблиця 5

  Вигоди, 2010 рік Витрати, 2010 рік
Держава Зменшення навантаження на державний бюджет Додаткові витрати адміністрування щодо дії даного регуляторного акта-відсутні
Державний архів Київської області Покращення матеріально-технічного стану архіву, покращення умов праці Відсутні
Суб’єкти господарювання Підвищення якості платних послуг, які отримують суб’єкти господарювання в архіві Збільшення витрат по отриманню послуг архівної установи

7. Пропонований термін дії регуляторного акту.

Термін дії регуляторного акту з 01.04.2010 року.

8. Прогнозні показники результативності акту

1. Прогнозне зменшення навантаження на державний бюджет, за рахунок покриття поточних видатків архіву на 2010 рік із спец рахунку у розмірі – 526,57 тис. грн.

2. Прогнозне надходження до спеціального фонду державного бюджету за 2010 рік при нових тарифах складуть приблизно 526,57 тис. грн.( загальна сума надходжень до спец фонду у 2010 році за умови введення в дію нових тарифів у 4-му місяці 2010 року).

3. Прогнозна кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти: юридичні та фізичні особи,  які будуть замовляти платні послуги (окрім послуг, які надаються безоплатно - надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання) – 290 чол.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – передбачається середній рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення самого проекту наказу Державного архіву Київської області «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються державним архівом Київської області на договірних засадах» з аналізом регуляторного впливу не пізніше ніж за місяць на сайті Київської обласної державної адміністрації. Після прийняття наказу його буде оприлюднено на сайті Київської обласної державної адміністрації. Крім того, юридичні тв фізичні особи зможуть ознайомитись з наказом при замовленні платних робіт (послуг) на інформаційних стендах Державного архіву Київської області;

5. Збільшення розміру коштів, що спрямовуються Державним архівом Київської області на розвиток архівної системи - 526,57 тис.грн.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводиться шляхом аналізу:

 • кількості робіт (послуг), що надаються Державним архівом Київської області на договірних умовах;
 • обсягів коштів, отриманих від виконання робіт (послуг) за новими прейскурантом цін;
 • розміру коштів, що витрачатимуться архівом на покриття видатків, пов’язаних з з їх функціонуванням, утриманням та експлуатацією;
 • ефективність витрат коштів спец фонду;
 • структури видатків спец фонду.

Відстеження буде здійснюватися шляхом обробки даних бухгалтерського обліку і звітності Державного архіву Київської області.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта проведено в період з  по р.р.

Повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

Додаткові файли у форматі (*.PDF): 

Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту цін на роботи (послуги) 

 

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015